ADIVIT, spol. s r. o., Murgašova 2, 949 01 Nitra

Stiahnite si výzvu – Linka na plnenie a balenie ovocných štiav (PDF)

Výzva na predkladanie ponúk – Linka na plnenie a balenie ovocných štiav:

 1. obstarávateľ: ADIVIT, spol. s r. o.; Murgašova 2; 949 01 Nitra. IČO: 34125663.
 2. adresa a tel. číslo, na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty resp. informácie k výzve: sekretariát obstarávateľa ADIVIT, spol. s r. o.; Murgašova 2; 949 01 Nitra; +421903224698.
 3. adresa, na ktorú musia byť doručené ponuky: ADIVIT, spol. s r. o.; Murgašova 2; 949 01 Nitra.
 4. názov zákazky: Linka na plnenie a balenie ovocných štiav.
 5. druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: podlimitná zákazka; Miesto dodania: Výrobná hala , Medzi Vodami 13A, Nitra-Krškany 949 05, Slovenská republika.
 6. predpokladaná hodnota zákazky: 1.223.327,00€ (bez DPH).
 7. stručný opis zákazky (dodávky):
  1. Depaletizátor
  2. Oplachovanie a čistenie
  3. Plnenie
  4. Uzatváranie
  5. Retenčný pastér s postupným chladením
  6. Sušenie
  7. Etiketovanie & označovanie
  8. Skupinové balenie
  9. Ovinovací stroj
 8. kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
 9. lehota na predkladanie ponúk:
  1. 15 pracovných dní odo dňa zaslania písomného oslovenia (listom),
  2. 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia v elektronickej periodickej tlači.
 10. dátum a miesto vyhodnotenia ponúk a otvárania obálok/ponúk: 23.8.2019 v sídle obstarávateľa ADIVIT, spol. s r. o.; Murgašova 2; 949 01 Nitra pričom uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 zákona o verejnom obstarávaní dňa 23.8.2019 o 14:00 hod. hod., pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 zákona o verejnom obstarávaní.
 11. Pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.

V Nitre dňa  29.07.2019
Ing. František Žitný
konateľ spol. ADIVIT, spol. s r. o.